DEN HAAG ALS INTERNATIONALE STAD 301 stichting, bij welke de gift werd ingebracht met het wel-omschreven doel om daarvan een gebouw annex bibliotheek voor het Permanente Hof te bouwen. Over de belangen der Carnegie-stichting waken een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht; of het met het internationaal karakter van de gift in overeenstemming is, dat vier van de vijf leden van het Directorium der stichting door de Nederlandsche Koningin en slechts één door den Raad van Beheer van het Permanente Hof worden benoemd, moet te meer twijfelachtig worden genoemd, aangezien geheel de Raad van Toezicht uit hooggeplaatste Nederlandsche staatsambtenaren be staat. Dat aan het particulier initiatief, in de inter nationale vredesbeweging belichaamd, internationale vredesbeweging, welker streven van tientallen jaren meer tot het totstandkomen van de eerste Vredescon ferentie en het Vredespaleis heeft bijgedragen dan de handelingen van achtereenvolgende Regeeringen, geen plaats werd ingeruimd, werd, gezien de precedenten op dit gebied, vanzelfsprekend geacht. Ditmaal overi gens gelijk later! Toen de stichting er eenmaal was, moest met den bouw van het Vredespaleis worden begonnen. Wie herinnert zich niet den moeilijken strijd van bijkans jaren om het meest geschikte terrein voor dit wereldgebouw te vinden. Vrijwel alle plekken, die daarvoor geschikt konden wor den gerekend, werden onder de loupe genomen; tegen het eene was dit, tegen het andere dat bezwaar. Totdat men tenslotte meende aan den Benoordenhoutschen weg, op het terrein, waar nu het kwartier is verrezen van stra ten en grachten, aan Hollandsche schilders van den nieuwen tijd gewijd, het paleis te kunnen bouwen. Men zou het daar vermoedelijk gebouwd hebben; de bijdrage van den Nederlandschen Staat, die bestond in het gratis

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 323