DEN HAAG ALS INTERNATIONALE STAD 302 aanbieden van het terrein, was zoo goed als gevoteerd toen, ter gelegenheid van de bijeenkomst eener rechtbank uit het Permanente Hof, de zitting hebbende rechters het terrein gingen bekijken. Zij vonden het te ver afgelegen, te weinig in het centrum van de stad, en er rezen toen automatisch andere bezwaren, die het wetsontwerp deden intrekken. Opnieuw zocht men; opnieuw kwam het denk beeld in overweging om de Maliebaan of de Hertenkamp voor dezen bouw te bestemmen; denkbeeld, waartegen èn in den Gemeenteraad èn in de Haagsche burgerij verzet rees. Totdat men zoo gelukkig was om erin te slagen zekere servituten, die op de omgeving van Zorgvliet en Buitenrust drukten, te ondervangen, zoodat het Vredes paleis kon worden gebouwd aan den ingang van den Scheveningschen weg, waardoor verkregen Werd, dat het eigenlijk gebouw in een groote en grootsche omgeving voldoende los zou staan. Het Directorium had het aan voorbereidende maatregelen niet doen ontbreken; zeer korten tijd, nadat deze beslissing was verkregen en de Staten-Generaal het wetsontwerp betreffende den aan te bieden grond hadden goedgekeurd, verscheen de oproe ping voor deelneming aan de prijsvraag voor dit gebouw. De elite van architecten uit alle landen dong mede; hon derden ontwerpen, vergezeld van groote mappen vol tee- keningen, werden ingezonden. Een jury van internatio nale samenstelling kreeg daarover te beslissen, en zij gaf den prijs aan den Franschen architect Cordonnier, wiens gebouwen in het Noorden van Frankrijk bekend zijn. Zij gaf aan zijn gebouw de voorkeur, niettegenstaande hij het beschikbaar bedrag aanmerkelijk had overschreden, en het Directorium kon dan ook zijn ontwerp slechts aanvaarden nadat hij had toegestemd in aanmerkelijke veranderingen, die vereenvoudiging met zich brachten, in zoo gelukkige samenwerking met den Nederlandschen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 324