DEN HAAG ALS INTERNATIONALE STAD 303 architect, den lateren Delftschen hoogleeraar Van der Steur, op wiens schouders bij den bouw van het paleis zeker niet het geringste gedeelte van de belangrijke taak heeft gerust. Vanaf 1907, toen ter gelegenheid van het bijeenzijn der tweede Vredesconferentie de eerste steen door den voorzitter, den graaf de Nelidof, werd belegd, ging de bouw gestadig voort. Voorloopig was er achter de omvangrijke schuttingen, die werden opgeslagen, nog weinig te zien, maar na 1910 kwam langzamerhand de bovenbouw te voorschijn, en steeds meer werden de groote omtrekken van dit gebouw voor aller oog zicht baar. Eindelijk, op 28 Augustus 1913, had de opening van het Vredespaleis plaats; opening, waarbij de Ko ningin, de Koningin-Moeder en de Prins tegenwoordig waren; opening, die een groot en aanzienlijk gezelschap samenbracht in ernstige stemming, in het meest uitge zóchte gala-ornaat; opening echter, waarbij intusschen veel ontbrak van de warmte, die men bij een dergelijke gebeurtenis gewenscht had en verwachten mocht. Tusschen het oogenblik, dat Carnegie zijn millioenen voor den bouw van het Vredespaleis beschikbaar stelde, en dat, waarop hij, tegenover de Koninginnen gezeten, aanwezig was bij de inwijding van het gebouw en bij de overdracht van het beheer over een belangrijk deel van dit gebouw door den voorzitter van de Carnegie- stichting aan den voorzitter van den Raad van Beheer van het Permanente Hof, ligt de tweede Vredesconfe rentie. Zij kwam niet zonder moeite bijeen, en meer dan eens is het twijfelachtig geweest of het werk van 1899 wel voortgang zou vinden. President Roosevelt heeft tenslotte gehoor gegeven aan de wenschen, door de In terparlementaire Unie, in 1904 te San Louis bijeen geuit, en heeft de Staten, die deelnemers waren geweest aan de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 325