DEN HAAG ALS INTERNATIONALE STAD 305 20 slaagde niet in haar taak meenen zin vast te stellen, haar gegeven opdracht om Ten aanzien van die daartoe bereid waren, onder elkander een zoodanig verdrag zouden aangaan, wijl aan den regel der een stemmigheid met groote kracht werd vastgehouden. De tweede Vredesconferentie verbeterde de regelen voor de oorlogvoering te land; verbeterde de Roode Kruis conventie voorzoover den zeeoorlog aangaat, maar zij om zeeoorlogsrecht in alge- en zij slaagde evenmin in de het zeerecht te codificeeren. zeeoorlogsrecht moest zij zich beperken tot overeenkomsten betreffende het beschieten van open havenplaatsen, het leggen van mijnen en de rechten en verplichtingen van neutralen in den zeeoorlog; ten aanzien van het zeerecht moest zij de belangrijke vraag stukken als die van de onschendbaarheid van den pri vaten eigendom in den zeeoorlog, de contrabande en de blokkade vrijwel onafgedaan laten en zich vergenoegen met een reeks van verdragen, die bijkomstige quaestiën betreffen. Wel ging de tweede Vredesconferentie ertoe over om een internationaal Prijzenhof in het leven te roepen; een Hof, dat op Duitsch-Engelsch gezamenlijk initiatief het uitnemend doel had om een einde te maken aan de willekeur der nationale prijsgerechten in den zeeoorlog, die vooral gedurende den wereldoorlog van 1914-1918 duidelijk zou blijken, maar dit Prijzenhof kon niet in werking treden, wijl de grondslag voor zijn uit spraken in den vorm van gecodificeerd zeerecht ont brak 1). Engeland heeft toen wel beproefd in den winter van 1908-1909 të Londen een afzonderlijke conferentie samen te roepen, aan dit onderwerp gewijd, en heeft zijn uitnoodiging bekroond gezien door de Londensche Zeerechtdeclaratie, maar waar de ratificatie daarvan tot Zie van schr. dezes: ,,De Vredesbeweging en hare geschie denis”. 1926.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 327