IK DEN HAAG ALS INTERNATIONALE STAD 312 Jaarverslag over 1913 van den Algemeenen Neder]. Bond „Vrede door Recht.” stelling van de toenmalige Regeering mocht verheugen, dat deze daarvoor een bescheiden bedrag van subsidie wenschte beschikbaar te stellen. Het Congres slaagde niettemin uitnemend; het had afwisselend onder leiding van Prof. Mr. J. de Louter en den Belgischen Senator Lafontaine plaats; het trok naar Amsterdam en naar Rotterdam, en zag in de zomersche zon een schitterende uitvoering van Oedipus” te Arnhem, en het ondernam een bedevaart naar Grotius’ graf te Delft, welke tocht naar deze mooie oude stad, waar men onder klokgelui binnentrad, een der hoogtepunten van het congres werd 1). Gelijk jaren achtereen gebruikelijk, kwam de In terparlementaire Unie in dezelfde stad samen, die het Vredescongres tot vergaderplaats had gekozen; ter ge legenheid daarvan liet de Regeering het aan steun niet ontbreken, zoozeer zelfs, dat het toegestaan subsidie niet ten volle werd opgebruikt en voor een deel in ’s Rijks kas bleef. Andere congressen, die samenkwamen, waren die van den Internationalen Vrouwenraad; van de katoenindustrie; van de touristenbonden van verschil lende landen; van de Association Litéraire et Artistique; van de Physiologen; van den woningbouw, en van de pharmacie. Het waren geleerden uit alle deelen der wereld, die in den loop van 1913 naar Nederland en vooral naar 's-Gravenhage kwamen, en men kan zich verzekerd houden, dat heel wat internationale banden zijn gelegd; heel wat vriendschap, die over de grenzen heenreikte, is aangevangen, hier, in ons vorstelijk ’s-Gra- venhage. Temidden van dat alles hadden de onafhanke- lijksfeesten plaats, en het waren niet weinige toeschou wers uit den vreemde, die den grooten historischen op-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 334