DEN HAAG ALS INTERNATIONALE STAD 313 tocht van 1913, die vanaf Houtrust langs het Koninklijk paleis en door de geheele stad trok, zagen. Optocht vol kleur en licht; optocht, welke de artistieke leiding van den kunstschilder Luyt duidelijk deed kennen; optocht, welke ondanks de moeilijkheden, die hij, in het bijzonder op het laatste oogenblik, te overwinnen vond, tot de best geslaagde behoorde, die ’s-Gravenhage ooit heeft aan schouwd. De reactie kwam, nog voordat wij een jaar verder waren. Toen het Vredescongres uit elkander ging, en toen de treinen de congressisten naar verschillende dee- len van de wereld voerden, had men zich rendez-vous gegeven te Weenen, de geboortestad van Bertha von Suttner, wier persoonlijkheid tijdens het congres te s-Gravenhage aller opmerkzaamheid tot zich had ge trokken. Slechts korten tijd, voordat de voorbereidingen ten einde waren, stierf zij, diep betreurd door de velen, die haar energieke werkzaamheid waardeerden en be wonderden. En korten tijd daarna kwam, vanuit datzelf de Weenen, waar in 1914 het Vredescongres had be- hooren samen te komen, een onheilspellend gerommel van aanstaanden oorlogsdonder. Tegenover het aldus ontketende machtig geweld, dat nog in de menschen zelven steun vond, stond men machteloos. Toch is op Haagschen bodem al spoedig geboren een actie van inter nationalen aard, die zich tegen den oorlog verzette. Men schiep op 8 October 1914 den Nederlandschen Anti- Oorlog Raad, waarvan aanvankelijk de heer F. M. Knobel, al spoedig daarna Mr. H. C. Dresselhuys de even energieke als talentvolle voorzitter werd en waarvan het secretariaat bij Jhr. Mr. B. de Jong van Beek en Donk in uitnemende handen berustte. De Nederlandsche Anti-Oorog Raad stelde zich ten doel om allen, die tegen den oorlog gevoelden en wilden medewerken om te ver-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 335