DEN HAAG ALS INTERNATIONALE STAD 314 krijgen een herstel van den vrede, zij het ook niet een vrede tot eiken prijs, te vereenigen. Maar deze zelfde Nederlandsche Anti-Oorlog Raad gevoelde de nood zakelijkheid om internationale verbindingen te leggen en gedurende de Paaschdagen van 1915 kwam, in de zalen van het hotel „De Witte Brug” te Scheveningen, de internationale conferentie samen, die opnieuw onder leiding van den heer Dresselhuys, leidde tot de „Centrale Organisatie voor een Duurzamen Vrede”, die al spoedig verbindingen had in bijkans veertig landen ter wereld. Deze Centrale Organisatie vereenigde zich met het Minimum-Programma van wenschen, door den Neder- landschen Anti-Oorlog Raad opgesteld; Minimum-Pro gramma, dat tot het laatst toe van kracht is gebleven. Er is van deze beide lichamen meer en belangrijker arbeid uitgegaan dan velen weten en anderen veronderstellen. Wellicht zal binnen niet al te langen tijd gelegenheid bestaan om van die werkzaamheden een meer duidelijk overzicht te verkrijgen 1). Niets is onbeproefd gelaten, hetgeen met de zwakke krachten eener particuliere organisatie in een klein land kon geschieden eenerzijds tot het herstel van den vrede, anderzijds tot het leggen van de grondslagen voor een zoo duurzaam mogelijken vrede. Vooral daarin heeft men de beteekenis van het werk èn van den Nederlandschen Anti-Oorlog Raad èn van de Centrale Organisatie voor een Duurzamen Vrede te zoeken: in de studie, die beiden hebben ondernomen van de vraagstukken, die daaraan inhaerent zijn. Gedurende den oorlog zijn nationale en internationale studie-commissiën daartoe aan den gang geweest, en de rapporten, die van deze werkzaamheid het resultaat zijn, hebben nög gezag en waarde. En bij- Internationaal Jaarboek „Grotius” jaargang 1918„Conseil Néer- landais contre la guerre.”

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 336