DEN HAAG ALS INTERNATIONALE STAD 315 het Nederlandsche Roode Kruis 18671927”. „Gedenkboek van Na den oorlog is het bergop gegaan. Kon men aan vankelijk vreezen, dat de consequenties der Vredescon ferentie van Parijs, die van zins scheen geheel „das Werk vom Haag” te vergeten, invloed zouden oefenen, die vrees bleek al spoedig ongegrond. Te ’s-Gravenhage kans terzelfder tijd, dat men zich in den kring van deze beide organisaties afvroeg wat en hoe pogingen in het werk zouden kunnen worden gesteld om tot verwezen lijking van het denkbeeld, door de League to Enforce Peace in Amerika aanhangig gemaakt; het denkbeeld leidende tot den Volkenbond in meer volledigen vorm, te komen, spraken Engelschen en Duitschers onder lei ding van den heer Van Vredenburch samen over de uitwisseling van verminkten en van burgerlijke krijgs gevangenen. De verdragen, uit deze conferenties voort gekomen, hebben aanleiding gegeven tot het op Neder- landsch grondgebied uitwisselen van belangrijke aan tallen Duitsche en Engelsche krijgsgevangenen, die hier werden geïnterneerd, en zulks op een wijze, die wel een groot verschil moet hebben gemaakt met de harde krijgs gevangenschap, die zij tevoren doorbrachten. De tijd, dat Den Haag stond in het teeken der Engelschen, en dat Arnhem en andere meer Oostelijk gelegen deelen van ons land stonden in het teeken der Duitsche krijgs gevangenen, ligt al vrij lang achter ons, maar vergeten is die tijd niet. Zelfs gedurende den oorlog, toen het scheen alsof ieder land ter wereld zich in zichzelf opsloot, miste Den Haag het eenmaal verkregen internationaal karakter niet, omdat Den Haag nu eenmaal is een inter nationale stad, waarvan een internationale klank uit gaat x).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 337