DEN HAAG ALS INTERNATIONALE STAD 316 den Permanente Hof Hof van normaal Artikel over de codificatie van het Volkenrecht en de daartoe ingestelde Commissie in de „Nieuwe Gids”, November- 1925. beraadslaagde de commissie, door den Raad van Volkenbond benoemd om een internationaal Gerechtshof samen te stellen; te ’s-Gravenhage is dit Gerechtshof gevestigd, in hetzelfde Vredespaleis, waarvan het de ruimte thans deelt met het reeds sedert 1901 bestaande Permanente Hof van Arbitrage en met de in 1923 in werking getreden Academie voor Volkenrecht. Inter nationale rechters in den werkelijken zin des woord kent men slechts te ’s-Gravenhage, en de zittingen van het van Internationale Justitie, gelijk dit den Volkenbond formeel heet, zijn reeds een en bekend verschijnsel geworden. Zoo straks, in 1929, zal een hervatting van de eigenlijke werkzaam heden van de Vredesconferenties plaats hebben, zij het ook geenszins op gelijke groote schaal als tevoren. In den aanvang heeft de Volkenbond de wenschelijkheid van speciale codificatie van het volkenrecht niet gevoeld, al thans niet erkend, en wenschen, dienaangaande door de commissie tot voorbereiding van het Hof geuit toen zij te ’s-Gravenhage vergaderde in den warmen zomer van 1920, werden niet gevolgd. Tengevolge van een Zweedsch voorstel, ging men echter sedert 1924 tot sys- tematischen codificeerenden arbeid over en thans is het zoover gekomen, dat wellicht in 1929 de eerste van zoo danige speciale conferenties, met dezen codificeerenden arbeid belast, kan worden tegemoet gezien 1). Vrij langdurig, vrij hardnekkig is in de kringen van den Volkenbond de strijd geweest over de vraag of deze en volgende conferenties te 's-Gravenhage dan wel te Genève zullen vergaderen. Voor Den Haag spreken traditie en precedent, voor Genève den wensch van een-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 338