HET PLEIN, HUYGENS EN FREDERIK HENDRIK 20 t voor het publiek bestemd zijn geweest 1), voldoende achtte. Zij had zich streng gehouden aan haar opdracht, om uitsluitend het geldelijk belang van het domein in het oog te houden; maar nu ze eenmaal vrijheid had ge kregen om in overleg met den Stadhouder op den tuin „sodanige ordre te stellen als geraden en dienstigh sal .werden geoordeelt”, heeft ze onder pressie van Fre- derik Hendrik? met bekwamen spoed de topografische consequenties van de nieuwe situatie aangedurfd: een breede straat moest de verbinding met het Hof vormen. Hiertoe werd op het kasteel een doorbraak gepro jecteerd, die we op plan 3309 (afb. 1in extenso ge- teekend vinden met een nauwkeurige vermelding van de lengte der verschillende onderdeelen.2) Onder de .witte gelderij” (de verbinding van de Ridderzaal met de gebouwen aan den Vijver) moest, vlak naast de Haagpoort, een doorgang gemaakt worden (15 voet) het muurtje aan de noordzijde van den voorgevel van In de laatste jaren schijnt daarvan afgeweken te zijn. Immers bij consent van 1 November 1607 werd den eigenaars der nieuwe huizen aan de Houtstraat vergund aan de noordzijde van den Stad- houderstuin, tusschen de doornenheining en de sloot langs de Doelens, een weggetje aan te leggen -- dus de Doelenstraat op voor waarde, dat zij aan weerszijden een muur van acht voet hoogte zouden optrekken en aan de zijde van de Houtstraat een sterke poort zouden zetten, die alle avonden gesloten moest worden. (Ising, Het Binnenhof, de Poorten van den Hove blz. 7a). De aanleg van dit weggetje, dat duidelijk zichtbaar is op de uiterst zeldzame prent van de executie der „Arminiaansche verraders” (Fred. Muller no. 1492), heeft alleen zin als toegang tot het pad over het Akerland naar het Binnenhof, dat toen dus overdag voor het publiek, althans voor de Houtstraat-bewoners, toegankelijk moet zijn geweest. Door den bouw van de poort aan de Houtstraat bleef het afgesloten karakter van het hofgebied behouden. 2) De bijgeschreven maten zijn de projecties der ware maten op een meetlijn, loodrecht op de Witte Galerij.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 33