j 320 Dr. J. J. F. WAP stroom losbrak van feestcantates, dichterlijke ontboeze mingen van Ten Kate, Hofdijk, Withuys, Burlage, Wap, en muzikale begeleidingen van Verhuist, Lubeck, Nicolai, Marinus e.t.q. Meer in ’t bijzonder in Den Haag stond bij de feesten van letter- en kunstlievende kringen de naam van Dr. Wap als feestredenaar of lierzanger op alle programma’s vermeld. In ’t jaar van mijn komst in Den Haag (1868) vergaderde hier het X«e Taal- en Letterkundig Congres. Joh. Verhuist was toen de man van het muzikale leven in de residentie, de aan voerder van de concerten van „Toonkunst’’ en van „Diligentia”, ook de medewerker van Wap’s lyrische ontboezemingen bij het dichten van welkomstgroeten en feestcantates. Zoo werd ook het Letterkundig Congres door Wap, op de tonen van Verhuist, welkom geheeten. De Kon. Nationale Zangschool zong het Congres toe: Aan den Dietschen broederstam die, op 't ruischen der akkoorden, van de Zuider Scheldeboorden, naar de beemden van het Noorden vriendlijk tot hier overkwam. De meest populaire zangeres was Mevr. Offermans- van Hove, in die dagen even gevierd als in onzen tijd Mevr. Noordewier. Zij bleef tot op ver gevorderden leeftijd de charme van het Haagsche publiek door het buitengewoon liefelijk timbre en het ontroerende van haar zilveren geluid. Op de concerten in Den Haag, op die van het genootschap Tandem fit surculus arbor te Delft, waar J. C. Boers de eminente leider was, en op die te Leiden, waar de violist Wetrens dirigeerde, vierde Mevr. Offermans triumfen. Op het feest van haar zilveren echtvereeniging met den in die dagen zeer be kenden violist in het Fransche Opera-orkest en leeraar

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 343