1 h Bles1), Nicaise de Keyser, J. J. Eeckhout, de van Hove’s, C. Kruseman, e. a. Op zeekren dag, dat Wap ons aan het redactiebureau in ’t Westeinde een bezoek bracht, vertelde hij mij dat hij jaren geleden een tijd lang ook een dagblad had gere digeerd, n.l. de Noord Brabander. Hij bekende zelf, dat hij te ongedurig was geweest om dat bureauleven lang vol te houden. Hij had de leiding van het blad neerge legd, toen hij zijn reis naar Rome ondernam. Onder weg had hij te Parijs kennis gemaakt met Alph. de Lamartine, en hij vertelde mij van die ontmoeting aller lei bizonderheden, terwijl hij voor het Dagblad (zie hier boven) zijn feuilleton over den dichter zat te revideeren. In Italië had hij Silvio Pellico 2) en Alessandra Manzoni ontmoet, van wier toen veelgelezen werken hij eenige in ’t Nederlandsch vertaalde. In 1832 had De Lamartine een reis naar het Oosten ge maakt en die beschreven in zijn Souvenirs et impressions pendant mon voyage a 1’ Orient, door Wap in ’t Neder landsch vertaald (Breda 1835 2 deelen). In die jaren'30 gaf hij een reeks „harmonieën”, waarvan de achtste een „Avond-hymne” aan zijn vereerden dichter De Lamartine. Niet alleen uit zijn geschriften, maar ook uit zijn hande lingen leert men Wap kennen als een ruim denkend gods- 330 Dr. J. J. F. WAP Wap deelt hier de eigenaardige bizonderheid mede, dat de Prins van Oranje, de latere Koning Willem III, aan Bles een schilderij opdroeg, naar aanleiding van de dichtregelen van Jacob Cats Men vindt et overal die in haar oude jaren, Nogh even zijn gemoet als sij te voren waren Men siet dat hun de jeught noch in de leden rijt. Al is haar kranck gestel verwonnen van den fijt, 2) Silvio Pellico, Over de pligten (vertaald uit het Italiaansch, door Dr. Wap, Breda 1835). S. P. Mijne gevangenschap, gedenkschriften uit het Italiaansch, door H. O., met een voorrede van Dr. Wap. Breda 1839.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 353