dienstig en hoog zedelijk mensch. Dat hij meermalen in conflict is gekomen met de R. Kath. geestelijkheid zal wel hieraan te wijten zijn geweest, dat hij veel mede werkte aan de neutrale pers en aan zijn relatiën met anders denkenden op godsdienstig gebied. In zijn reisbeschrijving van Rome toont hij zich echter een ijverig katholiek, even als trouwens in andere geschriften, zooals in 1832, toen hij een brochure in 't licht gaf: „de grondstelling der R. Kath. kerk, dat buiten haar geen zaligheid mogelijk is, naar ’t Fransch door Jan J. F. Wap, koninklijk militair Aca- demie-leeraar”. Ofschoon het geschrift door Le Sage ten Broek in zijn Godsdienstvriend, werd geprezen, had Wap er niet alleen van Protestantsche, maar ook van Katholieke zijde heftige aanvallen op te verduren. Door een geloofs genoot werd een tegenschrift uitgegeven: „Toelichting der beweegredenen, welke den heer J. J. F. Wap tot de vertaling van het boekje van den bisschop van Hermopolis „buiten de Kerk is geen zaligheid’’, waarschijnlijk aan leiding hebben gegeven, benevens een bespiegeling over datzelfde boekje, door een R. Kath. Christen”. Daarin wordt Wap op een lage manier verdacht gemaakt en be ticht van huichelarij. Hij zou om bijkomstige redenen van eigenbelang zijn minder rechtzinnige houding hebben af gelegd. Het boekje was vol van onedele toespelingen op W.’s particulier leven. Ook werd er in beweerd, dat het door W. vertaalde boek van den Anglikaanschen bisschop van een verdacht Katholicisme was. Wederom was het Le Sage ten Broek, die Wap verdedigde in een uitvoerig artikel in de Godsdienstvriend: „Afwending van een liefdeloozen aanval tegen den heer J. J. F. Wap, Kon. militair leeraar te Breda”. Le Sage ten Broek bereikte zijn doel. Hij kon reeds in de volgende afl. berichten: „de steller van boven genoemd geschrift (tegen W.) verklaart bij dezen openlijk Dr. J. J. F. WAP 331

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 354