Behalve het reeds vermelde werk heid van Cuyk, schreef Wap nog historische werken van die werken is Kroningsfeest van Bologna, door de Mij. van Dr. Wap, muziek en met leedwezen, dat hij, door onberaden godsdienstijver vervoerd, den heer Dr. Wap zwaar heeft beleedigd, door woorden tegen de Christelijke liefde gebezigd en door eenige valsche onderstellingen te hebben gewaagd, welke het karakter van den heer Wap in een verkeerd licht hebben gesteld.’’ Tot de edele karaktertrekken van Dr. Wap behoorde, dat hij herhaaldelijk in de bres sprong voor zijn vrienden, Roomsch en on-Roomsch, in dagen van beproeving. Meermalen gaf hij geschriften uit ten bate van weduwen en weezen van kunstenaars of letterkundigen, die onver zorgd werden achtergelaten. Slechts een enkel geval. Te Utrecht heeft Wap eenigen tijd gewoond Hoogt G 161. Van daar zond hij in Febr. 1852 aan zijn vrienden een door hem bezorgd boekdeel, buiten den handel1), „met verzoek er een bijdrage naar welgevallen voor te zenden ten behoeve der weduwe van een vaderlandsch letter kundige, door de meeste wetenschappelijke maatschap pijen als haar medelid gehuldigd en door Willem I met de orde van den Nederlandschen Leeuw vereerd, die in kommervolle omstandigheden is achtergelaten” 2) over de Heerlijk- een aantal andere van grooter of kleiner omvang. Een voor het tooneel geschreven, n.l. het Keizer Karel V, 24 Febr. 1530 te van Toonkunst bekroonde tekst van G. J. van Eijken, en onder Dr. J. J. F. WAP 332 i- i Levensschets van den letterkundige en dichter van Someren met bundel van zijn dicht- en proza stukken. 2) De schrijver bedoelde natuurlijk, dat niet de Nederlandsche leeuw, maar de weduwe in kommervolle omstandigheden werd achter gelaten.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 355