337 Dr. J. J. F. WAP van 13'Juli dignitate, aan prof. Schotel Den Haag schrijft Wap 18 Januari 1869 te Leiden aan de Cellebroersgracht: „Gij, qua Schotel, zult wel nauwkeurig mij kunnen opgeven, wat er al zoo alle eeuwen door, in ons land op schotels is voorgediend, m a.w. wat men zoo al at. bij den burger en den boer, bij den magistraat, bij de vorsten, kortom bij de geheele bevolking, alledaags en feestelijk. Verplicht mij met een antwoord, zoodra mo gelijk, en beschik, wederkeerig, ruim en vrij over om- nis tuus Dr. Wap.” Zijn laatste brief aan Schotel is uit Delft 1878: „Heil u in het welverdiend otium cum en dat wel in uw geboortestad. Oud in eere en vrede, welk een zegen Gods! Geniet dien nog lang, zéér lang. Ik heb geen boeken meer” (De schrijver vraagt dan verder, waar Schotel een exemplaar kan vinden van Wap’s laatsten bundel proza en poëzie Bloem en Vrucht.) „Ik heb geen boeken meer” doelt op de schenking, die Wap een paar jaar vóór zijn dood deed van zijn geheele boekerij aan de Mij. der Nederlandsche letter kunde, waarvan hij lid was, en onder die boeken bijna alles wat op Bilderdijk betrekking heeft. In de Handelingen der Leidsche Mij. van 1876 kan men de lijst naslaan. Dr. Wap overleed te Delft den 7n Maart 1880. Op de R.-Kath. begraafplaats te Delft werd den 10“ Maart zijn stoffelijk overschot met eenvoudige plech tigheid ter aarde besteld. Er waren twee sprekers aan zijn graf, de heeren J. Schmidt, voorzitter der Kon. Nationale Zangschool voor handwerkslieden, en Mr. George Belinfante, beide ook figuren in die dagen in de residentie: Schmidt, een eenvoudige Haagsche burger, die de gave des woords in buitengewone mate bezat en bij feestelijke gelegenheden, als zijn Zangschool in het Gebouw voor K. en W. uitvoeringen gaf in tegenwoor- 22

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 360