digheid van leden der Koninklijke familie, voor de vuist gloedvolle redevoeringen hield, en George Belinfante, de zeer bekwame politieke overzichtschrijver van de TV. Rott. Ct. De heer Schmidt herinnerde aan Wap’s eenvoudig en humaan karakter, in weldoen zijn behagen vindende, waarvan de spreker eenige treffende voorbeelden aan haalde. Werken en weldoen was zijn lust. Uitvoerig stond hij stil bij wat hij voor de Zangschool had gedaan, besluitende met de voordracht van eenige strophen uit een door Wap gedichte ode aan de Zangschool. Mr. Belinfante, het woord voerende als secretaris van den Vredebond, schetste dr. Wap als een man van groote geleerdheid, diepe kennis, helderen blik, sterk geheugen en vasten wil. Hij was een dichter, die zijn ideëen niet zocht in de wolken of in de nevelen, of in het onbekende, maar die bij voorkeur afdaalde tot de menschen en daardoor uitmuntte door duidelijkheid en bevattelijkheid. Bijzondere kennis had Wap van onze geschiedenis, waar van hij niet alleen de feiten, maar ook hun oorzaken en gevolgen bestudeerde. Spreker roemde de grondige kennis van onze taal, die hij verrijkte door uit de grondslagen er van nieuwe erts te putten. Wap was immer geneigd hulp te verleenen, zonder naar geloof of stand te vragen. In verdraagzaamheid overtrof hem niemand. Aan ons de herinnering aan het vele goede dat gij tot stand hebt gebracht, aan U de vrede dien gij dik werf zoo treffend bezongen hebt en waarvoor gij leefdet en zwoegdet. Wij nemen afscheid zooals gij het verlangd hebt, toen gij in een uwer gedichten hebt gesproken Wijdt aan zijn graf een bloem en aan zijn asch een traan. Dr. J. J. F. WAP 338

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 361