HET PLEIN, HUYGENS EN FREDERIK HENDRIK 23 Men behield alleen de baan voor de Hoveniers, die in 1538 was aangelegd onmiddellijk naast de sloot, die de beide Doelens scheidde. Ook een tweede belangrijke wijziging werd in studie genomen. Nu het uitgemaakt was, dat de Stadhouders- tuin niet langer deel van het kasteel zou uitmaken, had ook de oude Uiterste Poort, de afsluiting van het smalle pad, dat tusschen Vijver en Doelen van het Voorhout naar dien tuin leidde, haar bestaansreden verloren; men besloot derhalve haar af te breken. Thans kreeg tevens het schuttersgilde van Sint Sebastiaan, welks geldmidde len in verre van rooskleurigen staat waren, en dat bovendien plannen had om een geheel nieuw Doelen- gebouw te stichten (het tegenwoordige Gemeente museum, waarvoor de latere stadhouder Willem !I in 1636 den eersten steen zou leggen), een mooie gelegen heid om zijn kas te sterken door het grootste deel van de schietvelden als bouwgrond te verkoopen. Dat Frederik Hendrik ook in deze plannen de hand had, blijkt uit het verzoek, waarbij de Confrérie aan de Staten van Holland de daartoe noodige vergunning vraagt, ■waarin we o.a. lezen: ,,Ende alsoo de zaeke nu zulks „gelegen was, dat de Stadhouders Thuijn eerstdaegs „tot erven ende straeten als anderzints zoude -Werden „uijtgegeven en geproprieert, ende zonderlinge tot cieraet „van de plaetze van 's Gravenhage zoude strecken, bij „aldien de erven van de voorsz Doelen mede met eenen, „omme eenpaerlijcken betimmert te mogen werden, uyt- „gegeven mogte werden, ende de straeten voor bij dezelve „erven aen de oost-zijde van de Vijver zulks gemaekt, ..dat die behoorlijk, ende op de bester voegen roijende dat de verdere ontwikkeling van het Hof zou bepalen, waarbij het van een gesloten complex wordt vervormd tot een onderdeel van de zich ontwikkelende stad.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 36