HET PLEIN, HUYGENS EN FREDERIK HENDRIK 24 den Vijver te plempen „mogte responderen op ten voorsz te maeken straeten „in den voorsz Stadhouders Thuijn, waer toe zijne „Excellentie hem toonde zonderlinge mede genegen te „wezen, ende hadde albereijts daer van doen maeken „verscheijde caerten ende aftekeningen van de huijsen „en straet aldaar te maeken.'' x) Op 9 Maart 1633 ver leenden de Staten de gevraagde vergunning, onder de voorwaarde, dat de Broederschap den aanleg van de nieuwe straat langs den Vijver den Korten Vijver berg voor haar rekening zou nemen. 2) Voor dezen aanleg moest de uitbuiging van gedempt worden, doch hoe groot het aan i deel zou zijn en hoe de oever nu precies zou loopen, stond niet van den aanvang af vast. Aanvankelijk wilde men de buitengracht ten oosten van het Akerland geheel sparen; zoo vinden we op een tweetal kaartjes (nr. 3308d en het afgebeelde nr. 3309) de nieuwe straat van de uit monding dier gracht recht naar de Houtpoort geteekend, waar zij den noordelijken vijveroever onder een stompen hoek ontmoette. Bij uitvoering van dit plan zou de Vijver dus slechts een zeer klein deel van zijn oppervlak ver loren hebben. Op de teekening 3308c zoekt men een betere aansluiting met het Hof door het rondeel aan de noordzijde van het Akerland over de buitengracht naar den Korten Vijverberg uit te bouwen, zoodat ten noorden van de „Hofstraat” een pleintje van kwartcirkelvorm ontstond. Men zou hier dan een toestand verkregen heb ben, die veel overeenkomst vertoont met de aansluiting van het kasteel met den westelijken reeds vroeger pu bliek terrein geworden vijveroever. Bovendien kan thans het poortgebouw bij den ingang Hier is blijkbaar kaart no. 3309 (afb. 1) bedoeld, waarop inder daad een zestal huizen aan den Korten Vijverberg is geteekend. 8) De Riemer, II blz. 463.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 37