KRONIEK OVER 1926 1 Jan. 2 11 12 18 21 1 Feb. 5 7 Gouden jubileum van de Kantoorboeken- fabriek „Esveha”. Huldiging van Prof. Martin ter gelegenheid zijner 25-jarige werkzaamheid aan het Mauritshuis. Feestelijke herdenking van het 50-jarig be staan der bloemisten- en warmoeziersver- eeniging „Flora en Pomona”. Overlijden van Mr. J. B. van Berckel, oud- directeur der 's-Gravenhaagsche Credietver- eeniging en Depositokas. Huldiging bij gelegenheid van zijn 70sten verjaardag van Dr. J. H. Hanken, Arts. Tachtigste verjaardag en huldiging van den schrijver A. Weruméus Buning. Gouden professiefeest van broeder Dositheus (R.A.J.M. van der Linde), vicaris, onder overste van de R.K. Gestichten voor weezen en oude lieden alhier. Het Permanente Hof van Internationale Jus titie vangt onder voorzitterschap van Dr. Max Huber zijn buitengewone zitting aan ter behandeling van het Poolsch-Duitsche ge schil, betrekking hebbende op de stikstoffa- briek te Chorzow en op Duitsche eigen dommen in Poolsch-Silezië. In verschillende kerken worden gedachtenis diensten gehouden in verband met het zilveren huwelijksfeest van H.M. de Koningin. Dr. N. B. Tenhaeff leest voor „die Haghe”

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 399