28 2 Juni 378 KRONIEK OVER 1926 3 Mei 5 14 18 27 20 25 Plechtige opening van de Prins Maurits- school aan de Resedahstraat, 8ste school der Ned. Herv. Gemeente. Opening van het nieuwe gebouw der R.K. Openbare Leeszaal, Lange Voorhout 10. Tachtigste verjaardag van den Minister van Staat Mr. P. W. A. Cort van der Linden. De Haagsche Afdeeling van de „Vereeniging voor Volkenbond en Vrede” neemt krachtig deel aan den 18 Mei-Volkenbondsdag, door het geheele land georganiseerd. In een in Seinpost gehouden vergadering spreekt Jhr. Mr. D. de Geer, Minister-President en uiten zich vooraanstaande figuren uit de ver schillende politieke partijen, die allen ver sterking en uitbouw van den Volkenbond bepleiten. Opening van de hernieuwde „Metropool”. Het Permanente Hof van Intern. Justitie doet uitspraak in de Duitsch-Poolsche aangelegen heid, waarbij het wat de fabriek te Chorzow betreft Duitschland en Wat betreft de lande lijke eigendommen in Silezië gedeeltelijk Duitschland en gedeeltelijk Polen in het gelijk stelt. Opening van het nationaal Congres voor ont wikkeling van volwassenen, georganiseerd door de Volksuniversiteit bij gelegenheid van haar 10-jarig bestaan. Nationale huldiging in ,,de Twee Steden” van den toondichter J. P. J. Wierts ter ge legenheid van zijn 60sten verjaardag. Opening der nieuwe Keuchenius-school aan de Prinsegracht.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 402