KRONIEK OVER 1926 379 3 Juni 13 16 20 5 Juli 5 t/m. 10 In het Vredespaleis hebben zittingen Juli 14 15 16 23 23 's-Graven- aan de Sport- i van het Hongaarsch-Servische scheidsgerecht, betrek king hebbende op vragen van schadever goeding uit den oorlog voortvloeiend, plaats. Afscheid van Dr. C. Brakman Jr. als leeraar aan het Gymnasium-Laan van Meerdervoort. Het padvinders-clubhuis ,,de Wigwam” aan den Kweekerijweg door brand vernield. Inzegening door den Deken van hage van de nieuwe R.K. kerk laan. Herdenking van het tweehonderd-jarig be staan der Portugeesch-Israëlitische Gemeente. Het Permanente Hof van Intern. Justitie doet uitspraak in de aangelegenheid, door de Intern. Arbeidsorganisatie aan zijn oordeel onderworpen, waarbij het tot de uitspraak komt, dat de Arbeidsorganisatie in het alge meen de bevoegdheid heeft om regelingen te ontwerpen en voor te stellen, die met het doel zekere loonarbeiders te beschermen, tege- Overlijden te Scheveningen van J. de Niet Azn. Bevestiging in de nieuwe Zuiderkerk van den Predikant bij de Gereformeerde Gemeente Dr. J. Hoek. Overlijden van C. P. Kaiser, oprichter der N.V. „Kon. Fabrieken voorheen Paul C. Kaiser”. Overlijden van den Luitenant-Generaal bij den Geneeskundigen Dienst Dr. C. de Mooy. De jaarlijksche reeks van cursussen voor de Académie de Droit International wordt in het Vredespaleis geopend.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 403