1 Juni KRONIEK OVER 1927 388 6 Mei 8 11 11 14 18 18 25 31 het 40-jarig bestaan der be en van Ds. J. F. Röth als Predi- van Sche- huldiging van van den Generalen van de op- den Predikant bij de Gereformeerde Ge meente W. van ’t Sant. Overlijden van Jhr. Mr. U. W. E. van Pan- huys, Griffier bij den Hoogen Raad der Nederlanden. Bevestiging van kant bij de Ned. Herv. Gemeente veningen. De Burgerwacht huldigt haren commandant Luitenant-Generaal Weber ter gelegenheid van zijn 70sten verjaardag. Herdenking van de veertigjarige werkzaam heid van het Leger des Heils te dezer stede. Overlijden van den Luitenant-Generaal b.d. A. A. J. Quanjer, oud-Inspecteur van den Geneeskundigen Dienst der Landmacht. Opening der Ds. H. Pierson-school van de Vereeniging voor Christelijk Buitengewoon Onderwijs. De HaagscheAfdeeling van de „Vereeniging voor Volkenbond en Vrede” houdt ter ge legenheid van den jaarlijkschen 18 Mei- Volkenbondsdag op denzelfden dag verga deringen in verschillende deelen stad, waarin vooraanstaande sprekers treden. Afscheid Directeur sendienst. Afscheid en huldiging van den Luitenant- Generaal F. de Bas, Directeur van het Krijgs geschiedkundig Archief Staf. Herdenking van huldiging van Dr. Pigeaud, den gemeentelijken Schoolart-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 412