7 Juni 7 1 Juli KRONIEK OVER 1927 389 10 12 14 15 17 18 24 27 28 den onder- het Permanente van de bijzetting den Luitenant-Gene- voor H. M. de van het Huis ten van W. grafenis-onderneming „Simplicitas” J. Innemee en Zonen. Het Intern. Koloniaal Instituut komt onder Voorzitterschap van Jhr. Mr. H. A. van Karnebeek te 's-Gravenhage bijeen. Overlijden van G. G. van As, oud-Iid van den Gemeenteraad, bekend Christelijk letter kundige (G. Schrijver). Aanneming van Prinses Juliana als lidmate van de Ned. Herv. Kerk. Bevestiging, in de Juliana-Kerk, van Prinses Juliana als lidmate van de Ned. Herv. Kerk. Een detachement Indische militairen, deel genomen hebbende aan de bijzetting van het stoffelijk overschot van raai van Heutsz, defileert Koningin op het voorplein Bosch. De gewone 12e-zitting van Hof van Intern. Justitie onder leiding Prof. Huber wordt geopend. Herdenking van het zestig-jarig bestaan van het Nederlandsche Roode Kruis. Negentigste verjaardag van den nestor der Nederlandsche horlogemakers H. W. Kruse. Overlijden van Generaal-Majoor Dr. J. W. van Rijn, laatstelijk Chef van het Militair Hospitaal te ’s-Gravenhage. Overlijden van den Kunstschilder J. van Rhijnnen. De Eerste Kamer der Staten-Generaal ver leent op de meest eervolle wijze ontslag aan haren Griffier Mr. H. Zillesen. Veertig-jarig ambtsjubileum van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 413