4 Juli 390 KRONIEK OVER 1927 9 16 22 26 2 Aug. 4 7 11 12 12 van de Euro van den Apo- wijzer bij de Israëlitische Godsdienstscholen S. M. Mendels. De jaarlijksche cursussen van de Academie voor Internationaal Recht worden geopend. Veertig-jarig dienst jubileum van den tech- nisch-hoofdambtenaar bij het Gemeentelijk Gasbedrijf J. van der Gaag. Veertig-jarig ambtsjubileum theker Dr. Hofman. Overlijden van den Directeur der Oranje- Nassau-Hypotheekbank G. D. Wateler. Het Permanente Hof van Intern. Justitie doet uitspraak in een aangelegenheid, die betrekking heeft op het tusschen Polen en Duitschland gewezen vonnis inzake de stik stof fabriek te Chorzow. Het Permanente Hof van Intern. Justitie neemt de z.g. Lotuszaak, die betrekking heeft op een geschil tusschen Frankrijk en Grie kenland, in behandeling. Bijeenkomst te ’s-Gravenhage païsche Zollverein. Een gezelschap Amerikaansche journalisten bezoekt Nederland en wordt te ’s-Graven hage in het Vredespaleis rondgeleid. Op de Algemeene Begraafplaats wordt ter aarde besteld het stoffelijk overschot van den elders overleden oud-Minister van Oor log, Luitenant-Generaal K. Eland. Overlijden van den Raad-Adviseur bij het Departement van Koloniën Mr. H.G. Hagen. Op Nieuw Eik en Duinen wordt ter aarde besteld het stoffelijk overschot van den op 7 Augustus te Baden-Baden overleden oud-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 414