17 Oct. 25 25 28 30 7 10 11 15 19 20 KRONIEK OVER 1927 393 Duitschland vraagt aan het Perm. Hof van Intern. Justitie om interpretatie van de ar resten door dit Hof gewezen in zake de vor deringen, die Duitschland meent op Polen te kunnen doen gelden. Aankomst voor een bezoek aan de Residen tie van den Japanschen Prins Ri en zijne Gemalin. Bevestiging van den nieuwen Predikant der Christelijk Gereformeerde Gemeente Ds. L. H. van der Meiden. Opening van de Christelijke Oranje-Nassau school aan de Weissenbruchstraat. Bevestiging van Ds. P. Nomes als Predikant bij de Gereformeerde Kerk. 4 Nov. Overlijden van den oud-Minister van Justi tie Mr. B. Ort. Herdenking in de Groote Kerk van het 60- jarig bestaan van het Ned. Herv. Weeshuis aan de Hooftskade. Overlijden van Cornells van Boeschoten. oud-Onder-Staatssecretaris van de voorma lige Zuid-Afrikaansche Republiek. De Engelsche Kolonie herdenkt hare oor- logsdooden op de Algemeene Begraafplaats bij het graf van 38 Engelsche gevallenen. In hotel ,,de Twee Steden” wordt een Roomsch-Katholiek Emigratiecongres ge opend. Overlijden van Jhr. D. Barchman Wuytiers. oud-Luitenant-Kolonel der Infanterie. In de Groote Kerk wordt herdacht de mar teldood van Wendelmoet Claesdochter, die 400 jaar geleden op het Groene Zoodje om

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 417