HET PLEIN, HUYGENS EN FREDERIK HENDRIK 27 ’r van door deze bepaling niet „Graeve Maurits van Nassau om 3550, actum den ij „Martii”. Op den laatsten Maart koopt deze bovendien nog „de gront vande straet, mettet rondeel achter 't „voorsz erf gelegen, mits dat Sijne G(raeve) 't selve „rondeel ten oosten ende westen soude viercant mogen „extenderen op de raije inde caerte getrocken blijvende „ten noorden binnen de limiten vant voornoemde pleijn 1 „soo het selve jegenwoordel. staende is, om 1200,” waaraan nadrukkelijk de voorwaarde verbonden werd, dat het oude pad en de brug niet zouden mogen worden aangeroerd eer de nieuwe straat gereed was 2). In mar- gine vinden we nog aangeteekend, dat graaf Maurits op 28 Juni werd toegestaan zeven voet ten noorden van het rondeel uit te bouwen. Hierdoor werd dus een laatste wijziging in de plannen gebracht, waarbij ook het oude pad en het karakteristieke rondeel kwamen te vervallen. Dat Johan Maurits ver in den Vijver wilde bouwen is alleszins begrijpelijk, daar zonder dien het uitzicht op den Langen Vijverberg door de hofgebouwen voor een groot deel belemmerd zou zijn. Hoe hij later het over blijvende deel van het Akerland als tuin huurde en door een ondergrondschen gang met zijn woning verbond kan men met de verdere lotgevallen van het Mauritshuis naslaan in het tweede deel van de Mededeelingen de vereeniging ter beoefening der geschiedenis van 's-Gravenhage, blz. 49 vlg. Het rondeel. 2) De bouw van het Mauritshuis zou weinig worden opgehouden. In April 1634 had de Rekenkamer nog geen vergunning verleend om het oude bruggetje af te brekenJohan Maurits schrijft dan aan Huygens„Je vous prie de dire a ces Mes sieurs que, si je trouve le pont encore a mon retour, j’y mettere le feu dedans” (dr. J. A. Worp. De briefwisseling van Constantijn Huygens, Eerste deel 16081634, Rijks Geschiedkundige Publicatiën, groote serie no. 15, onder no. 905, blz. 458).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 41