HET PLEIN, HUYGENS EN FREDERIK HENDRIK 29 1% Ten onrechte is (door Huygens?) de 11 in een 4 en 1632 in 1633 veranderd, terwijl boven September is geschreven Januarijbij de registratie is de veranderde datum overgenomen. De schenkingsakte, die voorzien is van het zegel van Frederik Hendrik in roode was, bedekt met een vierkant papier, luidt als volgt: „Alsoo bijde Heeren Gecommitteerden van wege de ,,E(del)Mo(gende) Heeren Staten van Holland ende „West-Vriesland, volgens der selver resolutie in dato ,,den Hen September 1632 L), neffens de Heeren vande „Rekeninge vanden selven lande geauthoriseert, om op „ende aengaende den Stadhouders Tuijn alhier in ,,’s Gravenhage soodanighe ordre te stellen als geraden „ende dienstich soude gevonden werden, met commu- „nicatie ende goedvinden van S(ijne) Ex(cellen)cie aen- „den selven, tsijner begeerte, gelaten zijn de twee Erven „gelegen tegen de Pooten aende zuijtzijde vanden voorsz „Tuijn, inde caerte gequoteerd met num. 7 ende 8, vol- „gens de verklaringe daar van bijde voorn(oemde) „Heeren Gecommitteerden opde lijste vande verkoopinge „der erven vanden voorsz Stadhouders Thuijn gestelt „ende geteeckent in Martio 1634; „Soo ist, dat hoochgem(el)te Sijne Ex(cellen)cie om „sekere goede consideratien, hem daer toe mouverende, tuin te „beneficieren”. Hij verwart hier blijkbaar den datum, waarop de gecommitteerden van de Rekenkamer werden aangewezen, met dien, waarop de Staten van Holland hun resolutie namen (11 September 1632; zie blz. 18), een vergissing, die hem er ook toe gebracht heelt om in de origineele schenkingsakte den eerstge- noemden datum in de plaats van den oorspronkelijken te stellen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 43