Leden JAARVERSLAG VAN DE VEREENIGING „DIE HAGHE” OVER 1927 De stand als volgt: H. M. de Koningin landen. Beschermvrouwe eeniging. H. M. de Koningin-Moeder, Donatrice der Vereeniging. Mr. J. A. N. Patijn, Burgemeester van 's-Gravenhage, en Z. K. H. de Prins der Neder- en Beschermheer der Ver in tegenstelling met den grooten vooruitgang in het ledenaantal in 1926 viel in 1927 eene vermelding van slechts drie leden te boeken. Het ware wenschelijk, zoo in den loop van een vereenigingsjaar door verschillende leden, die met het doel van de vereeniging sympathi- seeren eens leden gewonnen werdendeze taak toch rust nu alleen op den eersten secretaris, zoodat wanneer deze eenige jaren in functie is geweest, hij in den regel geen gelegenheid heeft nieuwe leden uit den kring zijner kennissen voor de vereeniging te werven. Wat de handelingen der vereeniging betreft kunnen wij dit jaar wederom wijzen op 4 lezingen, die veel beter bezocht waren dan vorige jaren, de belangstelling voor de lezingen van den heer Pabon en van mejuffrouw Naber was zelfs zeer groot. Excursies werden er daarentegen in 1927 in ’t geheel niet gehouden. van de ledenlijst op 31 December 1927 is

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 442