6 JAARVERSLAG VAN DE VEREENIGING 419 Totaal 1 5 9 641 _8 670 Eere-Voorzitter Donateurs Eereleden Bestuur Gewone leden Correspondeerende leden Het Bestuur Het Bestuur onderging in 1927 groote wijzigingen. In Maart traden de voorzitter, de penningmeester en de 1ste secretaris af. De beide eerstgenoemde bestuurs leden waren niet herkiesbaar. In de hierdoor ontstane vacatures werden gekozen de heeren Dr. W. Moll en F. C. van der Meer van Kuffeler, die beiden reeds vroeger in het Bestuur zitting hadden, terwijl de secretaris werd herkozen. Een woord van groote dankbaarheid voor hetgeen zij voor de vereeniging verrichtten, mag den Heeren Dr. C. Hofstede de Groot en J. Smit zeker hier niet onthouden worden. Niettegenstaande zijne zeer drukke werkzaamheden wist de heer Hofstede de Groot steeds nog tijd te vinden om zijne zoo gewaardeerde krachten aan de vereeniging te wijden. Het Bestuur behoudt aan de Vergaderingen onder de kundige en zakelijke leiding van zijnen afgetreden voorzitter de aangenaamste herinneringen. Ook de afgetreden penningmeester, de heer Smit, zal niet gemakkelijk te vervangen zijn. Niet alleen dat het beheer over de geldmiddelen bij hem in uitstekende handen was, waarvan ook de commissie der kasnazieners jaarlijks bij monde van haren woordvoerder getuigde, ook als lid van de commissie voor de lezingen had de Heer Smit groote verdienste. Menige interessante lezing toch werd door den Heer Smit voorbereid.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 443