1431.45 f 16922.57s 11071.40 265.20 1050— 100— 150— 45.50 252.20 82.77 38— 3867.50s f 16922.57s 40.77 500— „DIE HAGHE” OVER 1927 421 Sche- Geldmiddelen Rekening over 1927 f 10146.24s 3227.43 1000— 200— 37.50 279.60 59.58 Inkomsten Saldo 1926 Contributies Gemeente-subsidie Rijkssubsidie Bijdragen protocolbewerking Rente coupons obligaties Verkoop van werken der vereeniging Rente rekening-courant Scheurleer Subsidie Handelsbelang Verkoop uitgave Geschiedenis van veningen Geschriften In 't laatst van December 1927 werd wederom een Jaarboek rondgezonden, dat een gunstig onthaal vond, althans in den korten tijd, die sinds de verschijning ver- Uitgaven Uitgave Geschiedenis van Scheveningen Lezingen Traktementen Gratificatie Pensioen Lidmaatschappen in andere vereenigingen Administratiekosten en vacatiegelden Incassokosten Huldeblijken Saldo 1927

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 445