Bijeenkomsten In de bijeenkomst van 4 Februari heeft de Heer W. N. van den Hout, secretaris van den Nederlandschen Journalistenkring gesproken over het karakter van de journalistiek voorheen en thans. Spreker constateerde, dat er omtrent de krant en de journalistiek bij het publiek nog allerlei verkeerde opvattingen bestaan. Dit hangt ten deele samen met de omstandigheid, dat de journalistiek tot de zoogen. open vakken behoort. Spreker noemde het belangrijkste moment in de geschiedenis der krant de vrijheid van de drukpers. Spreker ging vervolgens de geschiedenis der krant na, die ontstaan is uit koop mansbrieven, die ten slotte zoo belangrijk werden, dat een drukker ze uitgaf. Behalve de nieuwsbron is een hoofdfaktor der krant de vaste, periodieke verschijning. De oudste journalistiek dateert reeds uit den tijd van Julius Caesar. Na de geschiedenis besprak spreker nog de drieledige taak der pers. Deze is n.l. informatoir, controleerend en critiseerend, welke laatste taak meer speciaal door spreker werd behandeld. streek, gewerden het Bestuur zeer vele bijvalsbetuigingen. Het zij te dezer plaatse opgemerkt, dat het Bestuur het zeer op prijs zou stellen, indien de leden zooveel mogelijk van adresveranderingen aan den len secretaris kennis gaven. Vooral de rondzending van het Jaarboek ondervindt zeer belangrijke vertraging, daar de loopers van den uitgever tallooze malen ontdekken, dat een lid niet meer woont op de aan hem opgegeven plaats. De vele klachten bij het Bestuur ingekomen van leden, die geen circulaires en dergelijke hadden ontvangen, be rusten meestal op het feit, dat die leden van hunne adresverandering aan het Bestuur geen kennis gaven. JAARVERSLAG VAN DE VEREENIGING 422

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 446