JAARVERSLAG VAN DE VEREENIGING 424 i het druk bezochte ver- mevrouw Patijn woonden deze zeer gadering bij. Op 30 November had de eerste bijeenkomst in het nieuwe seizoen plaats. Deze was gewijd aan de historische herdenking van Wendelmoet Claesdochter. Mejuffrouw Johanna Naber was de spreekster. Zij bepaalde zich niet alleen tot het verhalen van de feiten, ook de tijds omstandigheden werden geschetst en ten slotte zette spreekster de beteekenis uiteen, die Wendelmoet Claes dochter heeft gehad voor het vrouwenleven. Spreekster vertelde van den invloed der moderne devotie op leven van de vrouw in de Middeleeuwen. Een vrouw kon zich maar op twee manieren veilig achtendoor te huwen of door in een klooster te gaan. Aan het trouwe geloof en de standvastigheid van verscheidene vrouwen is het te danken, dat de geest der moderne devotie niet verloren ging. Een ruim aandeel hadden daarin ook de zusterhuizen. De reformatie en de vrou wenbeweging hebben veel te danken aan de martelares Wendelmoet Claesdochter. Ook deze bijeenkomst was zeer goed bezocht. Excursies werden er dit jaar niet gehouden, zooals reeds in den aanvang van dit verslag werd opgemerkt. Uit de vereeniging gingen ook geen stemmen meer op, om tot het organiseeren van excursies aan te sporen. Verdere werkzaamheden Den 4en Januari 1927 was de vereeniging in Pulchri Studio tegenwoordig bij de huldiging van den Rijks- bouwmeester Peters ter gelegenheid van diens 80sten verjaardag. De voorzitter, de heer Beelaerts en de secretaris vertegenwoordigden de vereeniging bij die

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 448