425 „DIE HAGHE’’ OVER 1927 het 100-jarig be- gelegenheid, de voorzitter hield een hartelijke toespraak, bood den jubilaris het eerelidmaatschap aan en bracht hem tevens eene bloemenhulde. Een en ander werd door den heer Peters dankbaar aanvaard. Einde Augustus was Die Haghe door haren voorzitter vertegenwoordigd bij de viering van het 100-jarig be staan van het Friesch genootschap. De werkzaamheden van het klapperen der notarieele protocollen en der begrafenisregisters, die voor rekening der vereeniging in het gebouw van het gemeente-archief worden verricht, hadden geregel den voortgang. Het aantal fiches werd weer met verscheidene dui zenden vermeerderd, die alle tusschen de overige werden ingevoegd. De lexicografische ordening, tot nu toe slechts tot de derde letter doorgevoerd, werd voort gezet. Aan het einde van het jaar werd een proef genomen met een nieuwe wijze van bewerken, waardoor wellicht snellere voortgang gemaakt zal kunnen worden. De plaats van Mejuffrouw C. van Kempen werd 1 April 1927 ingenomen door Mejuffrouw S. Ph. Voll- graff. Moge zij langen tijd naar genoegen van ’t Bestuur en tot eigen voldoening voor de vereeniging werkzaam zijn. Zoo is, al moge dit dan ook niet blijken door een grooter toename van het ledental, 1927 een jaar ge weest, waarin de vereeniging wederom als van ouds door het houden van 4 bijeenkomsten, die over t algemeen een zeer gunstig onthaal vonden, naar buiten is opgetreden. Zoo deze belangstelling in 1928 voort gang vindt en de vereeniging tot genoegen van allen, die met haar sympathiseeren werkzaam is, dan zal dit haar groei en bloei ongetwijfeld ten goede komen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 449