HET PLEIN, HUYGENS EN FREDERIK HENDRIK 30 Ter ordonnan(cie) 't Hoff, ende Graef Mauritz Over deze registratie teekent Huygens in zijn „Staet” aan: „Staet te gedencken, dat ik het instrument vande gifte vande erve „bij de Rekencamer moete sien te obtineren tot meerdere bondigheid." „Na. Dit instrument ofte registratie is a°. 1643 ter Camer vande „Rekening gedaen, in 't 4e Regr. metten Rooden Leeuw fol. 8 vers, „op de voet van S. Hooch,s. Acte gestelt.” „deselve twee erven met den spitschen geer ofte drij- „hoeck ende sloot, aldaer ter zijden aen teghen het „Aeckerland leggende, heeft gegunt ende gegeven, gunt „ende geeft mits desen aen sijnen Raet ende Secretaris „Constantin Huygens, R(idde)r, Heere van „Zuijlichem, om deselve te betimmeren met een huijs ende „stallinge daer toe noodigh, mits hij in consideratie van „dien tot sijnen laste sal hebben te trecken een scheid- „muer, beginnende aenden zuijder vleugel van de niewe „achterbrugge van 't Hoff, ende om den hoeck tegen ..over de erve van Graef Mauritz van Nassau raeijende „langs heenen de niewe strate ten westen vanden voorsz „Thuijn totaen sijn huijs voorn (oem)t, mitsgaders noch „een plancken heininghe vanden punt vanden voorsz „drijhoeck af langs ende tegens de boomen aende oost zijde van het Aeckerland tot aen sijn voorsz huijs, Last „ende beveelt derhalven S. Ex cellen )cie allen ende „ijegelicken, die het soude mogen aengaen, den voor- ,,n(oemden) Huygens uijt krachte vande tegenwoor- „dige gifte den vollen eigendom ende gebruijck vande „voorsz erven ende drijhoeck rustelick te laten besitten „ende genieten voor hem ende sijne naerkomelingen. Actum in 's Gravenhage den 22en Martij 1634. F. H. DE NASSAU, van Sijne Ex cellen )cie G. LE SAIGE. „Reg(istra)ta int iiijc Reg(iste)r mette Roode Leeuwe „f. viij vso.” 1)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 44