EEN HAAGSCH ORGEL IN DE NED. HERV. KERK TE WOUDRICHEM DOOR J. J. MOERMAN Aan de Merwede, juist daar, waar door de samen vloeiing van Maas en Waal, de breede stroom ontstaat, ligt het stedeke Woudrichem. Zonder twijfel behoort dit stadje tot de oudste ge meenten van ons land. Reeds in de 7e eeuw zou daar ter plaatse door een volgeling van den evangelieprediker Willebrord een kapel of kerkje zijn gesticht. In een staat van bezittingen van het bisdom Utrecht van het jaar 866 wordt Woudrichem reeds als marktvlek genoemd. Door zijn gunstige ligging aan den breeden stroom genoot het plaatsje reeds in de middeleeuwen een groote welvaart. Als herinnering aan dien bloei verrijst hoog boven de roode daken en de groene omwalling van het thans zoo vervallen stadje de hooge Hervormde kerk met haar massalen toren. Deze kerk dateert van de 15e eeuw. Toen zij nog aan den Roomsch-Katholieken eeredienst gewijd was, telde zij met inbegrip van het hoogaltaar tien altaren. Na de Hervorming kwam zij aan de Protestanten. De eerste prediker, van wien melding wordt gemaakt, was Gual- therus de Roy, die in 1588 naar Leiden vertrok. Eenige jaren later werd de kerk door brand grootendeels ver woest. Met toestemming van Gecommitteerde Raden van Holland, die zelf 1500 schonken, is toen voor de her-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 54