EEN HAAGSCH ORGEL i. d. N.-H. K. TE WOUDRICHEM 41 Inmiddels hadden we ons tevens om inlichtingen ge wend tot den heer E. de Vries, secretaris van de kerk voogdij der Ned. Herv. Gemeente alhier. Met groote welwillendheid heeft de heer De Vries onderzocht, of het archief van genoemde gemeente eenig licht in deze zaak verschaft. Veel is dit niet, maar het is voldoende. Bedoeld archief bevat met betrekking tot het orgel de volgende mededeelingen: terkerk dus destijds niet verkocht, maar gerestaureerd en in het gebouw verplaatst zijn. In verband met ons verzoek om nadere inlichtingen te Woudrichem had de heer J. L. G. Kingmans, oud-secre- taris dier gemeente en lid van de Provinciale Commissie ter bewaring en bescherming van monumenten in Noord- Brabant, de welwillendheid ons een afschrift te zenden van de desbetreffende notulen van kerkvoogden der Ned. Herv. Gemeente te Woudrichem. Hieraan is het volgende ontleend: „Vergadering van Kerkvoogden, den 9en November 1864, des avonds 7 uur. Tegenwoordig alle leden en de predikant. Wordt mededeeling gedaan door de heeren Struik en Hello, dat zij een orgel hebben gekocht, staande in de Kloosterkerk te 's Hage voor 800 en verder, dat zij dat orgel om te plaatsen en geheel in orde op te leveren, hebben aanbesteed voor ƒ500 aan de h.h. Van den Has pel, Schölgens en Van der Weyde, orgelmakers te Rotterdam. Het uitvoeren van de verdere werkzaamheden, zooals het opbreken, vervoeren en eenige andere zaken, wordt opgedragen aan de h.h. Struik en Hello, waarvan de kosten met de benoodigde materialen later in rekening zullen Worden gebracht.”

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 56