42 EEN HAAGSCH ORGEL i. d N.-H. K. TE WOUDRICHEM Com- 1°. 28 November 1863. „Kennisgeving architect Sabarer het orgel zoover gereed, dat het weldra kan worden gebruikt en concept- voorwaarden verkoop oude orgel opgedragen aan Com missie Kloosterkerk.” 2°. 3 December 1864. „Berigt Commissie Kloosterkerk, dat het orgel is ver vaardigd voor 6500 en het oude orgel verkocht voor ƒ800.” Volgens de bovengenoemde officieele bescheiden kreeg dus de Kloosterkerk in 1864 een geheel nieuw orgel. In November 1863 werd besloten voorwaarden voor den verkoop van het oude orgel vast te stellen, in November 1864 werd de aankoop van dit orgel voor 800 aan de kerkvoogdij te Woudrichem medege deeld en op 3 Dec. dienaanvolgende kreeg de kerkvoog dij alhier bericht van den verkoop tot genoemden prijs. Deze mededeelingen worden bevestigd door de persoon lijke herinneringen van den heer Kingmans, die als knaapje van zes jaar op Zondag 5 Februari 1865 de plechtige inwijding van het orgel heeft bijgewoond. Op grond van bovenstaand mag met zekerheid wor den aangenomen, dat het fraai gebeeldhouwde orgel, dat bijna twee eeuwen het dateert van 1680 den zang in onze Kloosterkerk begeleidde, hetzelfde is, dat thans de wijding verhoogt van den dienst in de oude kerk van Woudrichem.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 57