vindt zijn 1 De „Voorloopige lijst der Nederl, Monum. van Gesch. en Kunst”, deel III, Zuid-Holland, is uiterst spaarzaam met haar mededeelingen over dit huis, (bl. 151 no. 51). Zij zegt er het volgende van: „Bergsteenen gevel, Lodewijk XVI, met rechte kroon- „lijst, waarop borstwering met monogram in schild. „Ijzeren hekje met monogram voor een der vensters. „Vensters gewijzigd 1830”. Meer niet. Het huis was 17 M. hoog en 12 M. breed1). De gevel had een eenigszins vooruitspringend middenstuk, breed 4 M. met twee dito vlakke hoekpilasters. breed 1 M De kroonlijst met triglyphen versierd, droeg de 1.4 M. hooge, met nissen en voorsprongen voorziene borst wering, rustende op de blootkomende binten, wier getal en plaatsing met die der triglyphen overeenkwam. De alle verstorven, doch vooral nadat het tot instituut was ingericht, vormde het een punt van attractie voor de velen, die er hun eerste studiën hadden aangevangen en er hun jongelingsjaren hadden doorgebracht. Wie de lijsten der geslaagden (bijlage C, hierachter) inziet, laat roemrijk gelitteekende veteranen, gedecoreerde vloot voogden, en leden van het militaire huis des konings of der koningin aan zijn oog voorbijgaan. Hoevelen van die allen zullen in latere jaren hun schreden naar de Amsterdamsche Veerkade hebben gericht om het oude huis uit hun jeugd nog eens terug te zien. Dit alles is nu voorbij! „Men kent en standplaats zelfs niet meer”. HET HUIS AMST. VEERKADE No. 14 44 De hier volgende maten zijn, bij gebrek aan behoorlijke op- metingen, berekend naar de lengte van den persoon, op de hierbij gaande foto in de deuropening te zien. Daar deze een middelmatig man schijnt te zijn, stelden wij zijn lengte op 1.75 M.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 60