HET HUIS AMST. VEERKADE No. 14 50 i Judith van Germees, wier geboortejaar wij niet konden benaderen, was de dochter van Carel v. Germez of Germees Adamsz., koopman, te Antwerpen in 1575 geboren, en van Lysbeth van der Steur Jacquesdr, mede aldaar in 1579 ter wereld gekomen. Zij had o.a. twee broedersde eene, Jacob, te ’s-Graven- hage wonende, en Adam, geb. in 1610 of 1612, en te Amsterdam 25 Sept. 1667 overleden, oorspronkelijk baardscheerder en chirurgijn, daarna boekhandelaar, in zijn laatste levensjaren makelaar en tusschen alle be drijven door de meest gevierde en beroemde tooneel- speler der 17e eeuw. Over hem wordt gehandeld in deel V van het Nieuw Nederl. Biogr. Wdb. Adam Carelsz. van Germees was 16 Dec. 1644 te Amsterdam ondertrouwd met Magdalena Vennecool, dochter van Steven V. en Elisabeth Dirksdr. Kooren- kint van der HoeJJ. Zij, Magdalena, schonk haar man zeven kinderen, waarvan twee zoontjes jong overleden en de vijf overige kinderen met de moeder den vader kreeg hij het recht van voorkoop van den tuin C. Heeft nu wellicht in 1640 Jan Guldemond, spoor- maecker, in B gewoond: in 1655 woonde er schout Poelenburch, terwijl C en D eigendom waren van eenen Jacob de Gtaeff. Deze kon in dat jaar den tuin C voor een goeden prijs verkoopen, maar presenteerde hem aan schout Poelenburch, die het recht van voorkoop had. Poelenburch echter was daartoe niet genegen, zoodat de Graeff perceel C 4 Oct. 1655 voor notaris Johan Kiphorst en 10 Januari 1656 voor ]acob van der Does en Diderick van der Lisse, schepenen van ’s-Gravenhage, voor de som van f 800 overdroeg aan Juffr. Judith Carets van Germees, weduwe van Jan Segersze Crap of Crab. Zij bezat dus nu in 1657 de perceelen A en C.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 67