HET HUIS AMST. VEERKADE No. 14 52 I Arnoldus v. Alphen, als speciale last en procuratie hebbende van zijn ouders Nicolaas v. A, en Susanna Lengton, wonende te IJsel- stein, - mitsgaders voor zichzelf en voor Gijsbert v. Alphen, benevens Cornells Schoordijck, geh. met Dirckje v. Alphen. zóó voor hemzelf als voor Johannes van Alphen, en Cornelia v. Alphen, gehuwd met Thomas Kilbeeck. straat, om ook voor zijn nieuw te bouwen huisjes ge bruik te mogen maken van een gemeene poort in de St. Jacobsstraat. Voor een dergelijk overpad geeft ook Jacob van Germees, 8 Oct. 1675, aan dezelfde per soon vergunning, zoodat Judith tusschen 1670 en 1675 is overleden. In het begraafboek der N. kerk staat óók „6 Febr. 1674 joffroy Kraep” en hiermee is m.i. dan Judith bedoeld. Alle overige familieleden overleden zijnde, schoot Elisabeth van Germees met haar moeder Magdalena Vennecool over. Elisabeth was erfgenaam geworden van het huis op de Veerkade en zal er met haar moeder hebben gewoond. Zij was eerst gehuwd geweest met A. van Bijleveld, daarna in 1697 met Albert Goris en zou later in 1715 nogmaals (met Mr. Andries Hofflandt) de huwelijksboot instappen. In 1709 komt zij voor als weduwe van A. Goris; in dat jaar kwam een plan tot uitvoering, waarover zij al lang had nagedacht. Zij had een vollen neef, Steven Vennecool, een bekwaam architect, die zijn kennis en inzicht ongetwijfeld van zijn vader Jacob V. (broeder van Magdalena) had geërfd. Dezen liet zij een plan ontwerpen voor een nieuw, fraai huis op de gronden die zij aan de Veerkade in eigendom had verkregen. Blijkbaar ontbrak het haar niet aan het noodige kapitaal, want toen het noodig bleek een aan het hare grenzend pand in het plan te verwerken, kocht zij het 16 Maart 1708 aan van de familie van Alphen (x) (voor Johan v. Byemont en Mr. Adriaan van Spierinxhoeck, schepenen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 69