HET HUIS AMST. VEERKADE No. 14 53 van f 31-5-0 Arnoldus Over Steven Vennecool, geboren te Amsterdam in 1657 en in 1719 overleden, zie men Oud-Holland 1886, bl. 263 en 264 Obreen's Archief VII bl. 156 en Ned. Leeuw XLI (1923), 337. 16 Maart 1688 werd hij poorter van Amsterdam en huwde 29 Mei d. a. v. te Diemen met Magdalena van Bourgonje, weduwe van notaris Johannes Olie, en dochter van Joost en van Geertje Adriaens van Baneken Ste ven, wonende op de Keizersgracht bij de Utrechtschestraat. werd in de Nieuwe kerk 7 Maart 1719 begraven; zijn vrouw in de Ba- gijnenkerk te A. 31 Maart 1723. ’s-Gravenhage). De koopsom bedroeg f 2500 -J- aan Schoordyck f 31-10-0 z.g. speldegeld. van Alphen woonde in het huis, der familie aangekomen door zijn moeder Susanna Lengton, die het van haar broeder Henrick Lengton had geërfd. Zagen wij aan het begin van dit opstel den persoon van Jan Guldemond, spoormaecker, als bewoner van dit pand: in een genealogie Guldemond, door Mej E. W- G. ge plaatst in Navorscher 1928: 8394, is (blz. 90) sprake van Francina Guldemond, in 1657 gehuwd met Johannes Lengton van Londen. Als dochter van Hans en van Francyntgen Claesdr Meyers, had zij ook een broeder Jan, die dezelfde zou kunnen zijn als de „spoormaecker van de Veerkaey”. Hoe dit zijde diverse oude panden, nu in één hand, werden afgebroken en in 1708 en 1709 vervangen door het fraaie huis, dat hoewel later veranderd, nog in het begin der 20e eeuw in allerlei onderdeden den smaak en het talent van Steven Vennecool vertoonde. Slechts voor korten tijd hebben de oogen van Mag dalena Vennecool met welgevallen op haar nieuw, fraai huis gerust. Leefde zij nog in 1709: op 20 Juni 1710 wordt gesproken van Elisabeth v. Getmees „eenige naar- gelaten dogter ende universele erffgename van wijlen Maghdalena Vennekool" Elisabeth overleefde haar moe-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 70