56 HET HUIS AMST. VEERKADE No. 14 de x) Mr. J. Patijn zegelt met een wapen: gevierendeeld, 1 en 4 drie molenijzers, 2 en 3 drie schaatsen. Helm met wrong en dekkleeden, geen vlucht, helmteekeneen molenijzer. 2) P v. d. Poel voert drie droogscheerdersscharen. Helm met wrong en dekkl. Helmteeken een schaar tusschen een vlucht. Zie Dr. W. Moll, Catal. Bibl. ’s-Gravenhage blz. 267. van der Poel 2), (voor Mr. Johan Patijn en Pieter schepenen van 's-Gravenhage). Mr. Adriaan Ravens, geb. in Juli 1722 te 's-Graven hage, Jan Pieterszoon, werd in 1743 beëedigd en ge admitteerd als advocaat voor den Hove van Holland en in 1745 benoemd tot solliciteur-militair te's-Graven hage. Hij huwde 3) te Nieuw Beierland 16 Jan. 1750 (huw. voorw. 25 Nov. 1749) met Susanna Jacoba Visser, geb. te N B. in 1732 als dochter van den baljuw en schout Jacobus en van Susanna Casteleyn. Het echt paar testeerde 2 Mei 1759 (voor notaris Jan de Bie Oliviersz. te ’s-Gravenhage) waarbij zij elkander weder- keerig tot erfgenaam benoemden, en won twee kinderen (volgens Alg. Ned. Familiebl. XI: 177 zouden er drie zijn geweest, maar dit is vermoedelijk fout). Anna Agatha en Maria Adriana. Eerstgenoemde, geb. te 's-Graven- hage 8 Nov. 1750, ontving haar vaderlijk erfdeel 11 Sept. 1781 (notaris Joannes Huygens, te ’s-Gravenhage) en huwde te 's-Gravenhage 14 Oct. d.a.v. met Frederik Wolphert Doornik (1743 1795) wiens biografie in voor- noemd Familieblad is te lezen. De tweede dochter M. A. Ravens geb. 1757 ontving haar vaderlijk erf deel 11 Maart 1784 (dezelfde notaris a.v.) bruid zijnde van Mr. Pieter Vromans, raad in de vroedschap en regeerend schepen te Leiden. Zij werd in de Gr. Kerk te ’s-Gravenhage begraven 10 Febr. 1821, oud zijnde 63 jaar; hij 20 Maart 1825, oud zijnde 80 jaar. Toen Mr. Adriaan Ravens in 1770 het huis op

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 73