HET HUIS AMST. VEERKADE No. 14 59 Oosthuysen Van den hierboven vermelden P. van Oosthuysen wordt in geen biografisch woordenboek iets vermeld. Toch was hij een man van groote beteekenis in het eerste kwartaal der 19e eeuw. Geboren te ’s-Gravenhage 11 Juli 1756 uit een R.K. geslacht, wordt hij vóór den fran- schen tijd vermeld als borduurwerker of goudstikker. De oorlogen in het laatst der 18e en het begin der 19e eeuw brachten hem tot grooten welstandzoowel leverantiën aan het leger als zijn bemiddeling bij het sluiten van leeningen deden in korten tijd zijn beperkte geldmiddelen tot een enorm kapitaal aangroeien. In 1812 wordt door den prefect van het Depart, van de Zuiderzee aan den Prins-Stedehouder over hem bericht: woonplaats Rysen- burg, gehuwd, twee kinderen, van beroep „entre-preneur pour l'armée”, met een „fortune personelle, évaluéé en revenus 80000 francs”. Zeker is het opmerkelijk dat deze 19e eeuwsche O.W.er algemeen werd geacht als een braaf en weldadig man. In 1811 werd hij Municipale raad te ’s-Gravenhage en toen in 1813 de keizerin, als regentes te Parijs ach tergebleven, in die dagen, waarin op de vlakten van Leip zig het lot van Europa werd beslist, in een plechtige senaatszitting een beroep deed op de trouw gebleven onderdanen van den Keizer, zonden de gemeentebesturen een adres van hulde aan H.M. Maar Rotterdam enden Haag, tot „bonnes villes” gepromoveerd, zouden een deputatie afzenden. De h.h. van Schuylenburg, van der Heim, Hope en Caan daartoe aangewezen, bedankten voor de eer. In hun plaats werden de maire van Schinne, van Oosthuysen en Quarles benoemd. Bij die gelegen heid zond de prefect de Stassart een geheim schrijven aan het Ministerie met een karakteristiek van elk der drie leden. Omtrent van Oosthuysen van Rysenburg wordt daar gezegd: „membre du Conseil-Général du Departe-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 76