HET HUIS AMST. VEERKADE No. 14 62 Mededeeling van den heer G. van Gendt te Nijmegen. Godard Johan van Gendt, geb. te Nijmegen 30 Januari 1756, raadsheer in het Hooggerechtshof, van wien wij weten dat hij alreeds in 1824 hier zijn woonplaats had. Hij woonde er ook volgens de volkstelling van 1830 en overleed te ’s Gravenhage 18 Juli 1830, (leeftijd op gegeven 76 jaar). Hij had tot ouders Gerlach van Gendt en Helena Theodora Gerlagh en huwde tweemaal: eerst met Geertruida Nauta (dochter van Bavius en van Tjetske Rinia) en daarna in Nov. 1815 met Theodora Bartha van Nispen, die hem overleefde en wier moeder Croiset heette Uit beide huwelijken sproten kinderen, waarvan de zoons zich op technisch en waterstaatkundig gebied een welverdienden naam hebben verworven. Na den dood van Mr. van Gendt werd het huis betrokken door Willem Johannes Piepers, tweeden zoon van den bekenden secretaris van staat Marinus en van Gerardina Udemans. Hij was te Middelburg 26 Juni 1794 geboren, in 1814 als 2en commies bij het Dep. van Oorlog geplaatst en had spoedig carrière gemaakt. Reeds in 1822 werd hij referendaris 2e kl. bij den Raad van State en niet lang daarna tot secretaris van verschillende staatscommissiën benoemd. Een der belangrijkste was die welke 1 October 1830 werd ingesteld om wijzigingen in de Grondwet voor te dragen. Voor zijn bemoeiïngen in dezen werd hij met de orde van den Ned. Leeuw begiftigd. In Juni 1838 werd hij secretaris van den Raad van State; in Januari 1841 lid van dit college, waar door hij in Mei 1849 tot commandeur van de genoemde orde werd bevorderd en was sedert April 1858 vice- voorzitter. Een noodlottige beenbreuk veroorzaakte zijn overlijden 15 Oct. 1861.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 79