HET HUIS AMST. VEERKADE No. 14 64 schreven, een zeer gewaardeerd werkje, dat nog in 1871 een vierden druk beleefde. Hij bezorgde ook de herdrukken van de „Nouvelle grammaire frangaise” en de daarbij behoorende „Exercises” van Noël en Chapsal. Barnier kocht het oude huis, na den dood van Mevrouw van Oosthuysen, dus vermoedelijk in 1846. Hij kan het echter ook eerder, misschien in 1841 in eigendom hebben verkregen, gezien de groote veranderingen die er toen werden aangebracht. Hij overleed te 's Graven- hage 30 Juni 1861. Mogelijk was een broeder van hem ]ean Frédéric Barnier, den 17 Febr. 1851 als secretaris van 's-Gravenhage opgetreden (tot 1856) en naar wien 28 Juli 1919 een straat werd vernoemd. (Zie: E. Zuidema in dl. Ill van het Nieuw Nederl. Biogr. Wdb.; M. G. Wildeman. Grafboeken Groote Kerk, bladz, 36; Die Haghe 1921/1922, 237). Toen Barnier zijn einde voelde naderen, verkocht hij zijn huis en droeg het 4 Mei 1860 (notaris J. J. C. Huygens') voor f 22000 over aan den heer B. Neaman- De koopsom bleef als hypotheek op het huis geves tigd. Bruno Neuman, te 's Gravenhage 7 Juni 1830 ge boren, had tot ouders Jan Christoffel Neaman en Catha rina Elisabeth Stiens. Hij ontving het eerste onderricht van zijn vader. Deze, 14 Nov. 1805 te Amsterdam geboren, was n.l. in 1827 tot hoofd der school van de Luth. gemeente te ’s Gravenhage benoemd en was daar later in onderwijskringen een gezien man. In zijn rusttijd verschenen van zijn hand tal van romans, ver halen en tooneelstukken, meerendeels van historischen inhoud en onder het pseudoniem A. van Amstel van de pers gekomen. Reeds vroeger had de oude heer Neaman een verdienstelijk werkje in het licht gegeven, getiteld: „Beschrijving van’s Gravenhage, voornamelijk

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 81