HET HUIS AMST. VEERKADE No. 14 65 voor schoolgebruik”. Hij is hoogbejaard in de residentie overleden. Zijn zoon B. Neuman zette het instituut, gesticht door Burnier op goede wijze voort. De resultaten van zijn onderwijs zijn gedeeltelijk na te gaan uit fraai ge- calligrafeerde naamlijsten van geslaagde leerlingen. Velen zijn, na het onderricht op zijn instituut te hebben ge noten, de wereld ingegaan en hebben een eervolle positie verworven. In 1867 kocht Neuman van W. Vorderman het huis Amsterd. Veerkade no. 16, onge twijfeld met het oogmerk aldaar een meisjesschool te vestigen, die bijna twintig jaar met zijn instituut ver bonden bleef. Hij was gehuwd met Auguste Louise Caroline van Casteren van Cattenburch en overleed te 'sGravenhage 19 Augustus 1889. 2) Vijftien jaar terug had hij zijn instituut overgedaan aan den heer Johannes Adtianus Marinus van der Brugh. Deze was 4 Maart 1837 te ’s Gravenhage geboren en had tot ouders Hendrik Adrianus van der Brugh en Anna Jeanne Steenlack. De heer v. d. Br. zelf was nog een oud-leerling van den vroegeren instituteur Burnier. Niet alleen dat hij er grondig, goed onderricht had gehad, maar hij ge voelde zich zoodanig tot deze wijze van onderwijs geven aangetrokken dat hij de hoop koesterde zelf nog eens aan het hoofd van een dergelijke onderwijsinrichting te staan. Nadat hij zich in de diverse vakken de noodige bekwaamheden had eigen gemaakt, richtte hij in 1863 in de Joure een kostschool op die hij in 1869 naar Noordwijk-binnen verplaatste. Doch steeds was het oog h Zie o. a. Frederiks en v. d. Branden, Biogr. Wdb. Ned. Letterk. bl. 545. Zie nog: Die Haghe, 1911 blz. 213, met een afbeelding van de door Neuman in 1868 gesloopte Boerenpoort in de St. Jacobsstraat. 5

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 83