HET HUIS AMST. VEERKADE No. 14 66 Mijn broeder, W. A. Regt, was er in die jaren secondant. nog gericht op de vroegere school van Burnier. In 1874 deed zich de gelegenheid voor om deze van den heer Neuman over te nemen, waartoe hij direct besloot. Zelf was hij een voortreffelijk paedagoog en gesteund door den bekenden inspecteur L.O. M. P. Lindo, ging de school een goede toekomst tegemoet. In 1881 waren er wel 50 internen, de dag- en meisjesscholen bloeiden en ziet men de lijsten van geslaagden in, welke ik hierachter in bijlage C publiceer, dan zijn de resultaten eer beter dan minder, vergeleken bij het toch zeer gunstige onder wijs van Burnier en Neuman. Van de 30, in 1884 te Willemsoord aankomende adelborsten, waren er 9 af komstig van het instkuut van der Brugh Het was in de jaren 1881 tot 1885 dat schrijver dezes met de familie van der Brugh in kennis kwam en daar’s zomers meermalen gastvrijheid genoot. Zeker had ik toen niet kunnen denken dat ik bijna een halve eeuw later de geschiedenis van dat huis zou schrijven In 1887, den middelbaren leeftijd overschreden heb bende, was het hem niet onwelgevallig zich van de enorme beslommeringen, die het bestuur van een groot instituut meebrengt, te kunnen ontdoen. Hij nam dus de gelegenheid te baat om zijn woning op voordeelige voorwaarden aan de firma Simons, papierhandelaars, over te dragen, hief zijn instituut op en nadien leefde de beer van der Brugh als rustend burger in zijn geliefd s-Gravenhage. Echter niet in ledigheid. Nog jaren lang vervulde hij de functie van secretaris der „Vereeniging voor Kindervoeding” in zijn geboorte plaats en was hij bestuurslid van de „Hulpbank”. Hij overleed aldaar 4 Dec. 1907, in zijn woning op de Koningin Emmakade 53. Hij was te Steenwijkerwold

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 84