MEMOIRES EENER HAAGSCHE HUIS-ONDER- WIJZERES IN DE EERSTE HELFT DER NEGENTIENDE EEUW UITGEGEVEN DOOR J. E. VAN DER POT de bibliotheek van kwarto schrijfboek Eenige jaren geleden mocht ik voor het Rotterdamsch Leeskabinet een 1 verwerven, in een onooglijk papier gewikkeld. Het bleek afkomstig uit een schrijfbureau, dat vol allerhande rom mel reeds 25 jaar tevoren was achtergelaten door een étage-bewoner aan de Boompjes te Rotterdam, die op een blauwen Maandag met de noorderzon vertrokken was. Het schrijfboek, dat in goeden staat verkeert, bevat ruim 250 bladzijden, geheel volgeschreven met een vrij goed leesbare vrouwenhand, doch in zeer slecht Neder- landsch, d.w.z. in een soort Duitsch-Nederlandsch; een autobiographic blijkbaar van een oudere dame, die in 1805 in Keulen moet zijn geboren, op jongen leeftijd als wees naar Holland was gevlucht en in den Haag bij verschillende der eerste families huis-onderwijzeres was geworden. Een leven vol wederwaardigheden en contras ten, met een wel eens wat sentimenteele en zelfingeno men, maar meerendeels toch zeer innemende hoofdper soon. Maar nadat zij, in 1832 gehuwd, van dit huwe lijksleven nog het een en ander vertelt, eindigen de mémoires vrij plotseling omstreeks het jaar 1844, als het schrijfboek vol is. Of er ooit een vervolg op bestaan heeft, is mij niet bekend. Wel is mij gebleken, dat de schrijfster

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 95