78 MEMOIRES EENER HAAGSCHE HUISONDERWIJZER ES De naam Busker komt in Elias' „De Vroedschap van Amster dam” niet voor. pas den lOden Januari 1888 op 82-jarigen leeftijd te ’s-Gravenhage is overleden. In twee opzichten vooral schijnen mij deze mémoires van voldoende belang om aan de vergetelheid te worden ontrukt: om het aardige licht dat zij werpen op het Haagsche burgemeestersgezin Hooft en om de opvattin gen, die men in 1827 en volgende jaren in de Hofstad blijkbaar koesterde ten aanzien van het onderwijs, dat de meisjes uit de eerste kringen behoorden te ontvangen. In noten onderaan de bladzijden geef ik hier en daar aan, wat ik ter identificatie van verschillende personen heb kunnen vinden. Mijn overgrootvader P. Boote huwde te Londen met een Engelsche vrouw, Margarethe Boorly genaamd, en ging met zijn jonge echtgenoote naar Amsterdam, al waar hij een groot handelshuis voerde, met zijn oom, Jan van Odijk. Zij hadden vele schepen op zee; de een woonde op de Keizersgracht, de ander in de bocht van de Heerengracht. Uit dit huwelijk van mijn overgroot- papa waren mijn grootmama en oudtante: grootmama Elisabeth en oudtante Maria Boote, die ik alleen van de heele overige familie gekend heb. Er moeten in deze familie echter meer kinderen geweest zijn, maar ik her inner mij hun namen niet meer. Mijn grootmama huwde in het jaarmet den heer Busker 1), oudsten schepen van Amsterdam, en uit dit huwelijk was een tweeling: Jan en Cornelis Busker. Toen echter de Fransche Revo lutie uitbrak, dreigde men mijn grootpapa, die algemeen bekend stond als een der ijverigste aanhangers van het Huis van Oranje, met plundering, als hij weigerde den

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 96