80 MEMOIRES EENER HAAGSCHE HUISONDERWIJZERES oudtante, Maria Boote 1), moet een bijzonder helder ver stand hebben gehad. Eenige jaren later trad mijn groot mama in het huwelijk met den heer Peter von Ulft 2), burgemeester van Venlo. Daar mijn grootmama van zich zelf reeds zeer rijk was en dit fortuin door haar eerste huwelijk aanmerkelijk was vergroot, terwijl haar tweede echtgenoot, bovengenoemde burgemeester, ook zeer rijk was, werd haar vermogen een der aanzienlijkste. Uit dit huwelijk is mijn mama geboren. De twee zoons hadden in Amsterdam een gouverneur. Toen grootmama echter naar Venlo ging, werden zij naar buitenlandsche scholen gestuurd en later werd voor ieder van hen een kapiteins- rang in Hollandschen dienst gekocht. Verscheidene jaren later stierf mijn grootpapa von Ulft en twee jaar na zijn overlijden begaf grootmama zich met haar drie kinderen naar Duitschland. Door haar stand en rijkdom, maar nog meer door haar liefdevollen en buitengewoon aangena- men omgang, werd mijn heele familie door iedereen recht hartelijk bemind. En meer dan eens heb ik gezien, dat de oogen mijner grootmama met tranen gevuld waren, als zij over het afscheid van haar stadgenooten van Venlo sprak. Ja, de armen en verscheidene militairen spanden de paar den van het rijtuig en wilden „ons aller moeder”, zoo werd grootmama onder de behoeftigen algemeen ge noemd, niet laten vertrekken. Grootmama had vaak Deze Maria Boote huwde 21 October 1781 te Venlo met den medecinae-doctor Ant. Franc, van Elswijck uit Gelder. 2) Peter van Ulft, gedoopt te Venlo 15 Mei 1715, aldaar begraven 19 Maart 1784, herhaaldelijk burgemeester dier stad, van 17461773 gehuwd met Maria Richel, 15 Juni 1774 hertrouwd met Elisabeth Boote, weduwe van Hendrik Busker. Het eenige kind uit dit huwelijk Maria Theresia van Ulft, werd 1 Maart 1777 te Venlo gedoopt. Uit deze datums blijkt, dat het verhaal van Hendrik Busker niets met de Fransche Revolutie kan uit te staan gehad hebben.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 98